หน้าหลัก ส่งเอกสาร สมัครสมาชิก Top Download สมาชิกเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

รายละเอียดเอกสาร

 ชื่อเรื่อง   ผลงานทางวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาม.3 ครูอัครเดช
 รายละเอียด   ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ผู้ศึกษา นายอัครเดช ศรีเอี่ยม บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้าน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้รูปแบบการสอน แบบโครงงาน ตามเกณฑ์ผ่านผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย อำเภอ บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 แผนการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (4) แบบวัดทักษะกีฬา (5) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายและ (6) แบบสังเกตเพื่อวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม สำเร็จรูป SPSS for Window version 16.00 เพื่อหาค่าเฉลี่ย( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยนำผลการทดสอบในด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการวิจัย พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ในด้านเจตคติ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความรู้ คิดเป็นร้อยละ 85.00 ด้านทักษะ คิดเป็นร้อยละ 95.00 และด้านสมรรถภาพทางกาย คิดเป็นร้อยละ 80.00 ดังนั้นการใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์สำหรับครูและนักเรียน โดยผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ครบทั้ง 5 ด้าน ปริมาณงาน 1. จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ 17 ชั่วโมง 2. สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 2.สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 - สอนกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นๆ 1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 3. งานปกครองนักเรียน 4. งานดูแลด้านยาเสพติด 5. ทำหน้าที่เวรประจำวันอังคาร 6. เวรยามกลางคืน 7. งานสภานักเรียน 8. งานอาคารสถานที่และงานปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 9. งานส่งเสริมศักยภาพกีฬานักเรียน และกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 10.เป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลของอำเภอบ้านกรวด และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 11.เป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาเยาวชนของอบต.สายตะกู กิจกรรม/ผลงาน/ที่มีความภาคภูมิใจและประทับใจในปีการศึกษา 2553 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในผลงาน ดังนี้ 1.การใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานในรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูขึ้น 2.คะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นม.3ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลปีการศึกษา 2553 สูงขึ้น 3.โครงงานเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ 4.กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5.กิจกรรมกองเชียร์ของโรงเรียนบ้านโคกกะชายซึ่งเป็นตัวแทนอำเภอบ้านกรวดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 6.ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑากีฬากลุ่ม 7.รองชนะเลิศฟุตบอลมัธยมชายกีฬากลุ่มฯ 8.ชนะเลิศฟุตบอลมัธยมหญิงกีฬากลุ่มฯ 9.ชนะเลิศตะกร้อประถมหญิงกีฬากลุ่ม ฯ 10.ชนะเลิศกองเชียร์กีฬากลุ่มฯ 11.เป็นครูวิชาการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาบ้านกรวด 3 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 12.เป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลประจำกลุ่ม /อบต.สายตะกู/เทศบาลจันทบเพชร/อำเภอบ้านกรวด และ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 คติในการทำงาน มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการครูด้วยจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ อย่างครูมืออาชีพ จะเสียสละ ทุ่มเท เต็มตามความสามารถของตน พร้อมให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ชุมชน และเพื่อนครูด้วยความเต็มใจ เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน และชุมชน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ประวัติย่อ ชื่อ – สกุล นายอัครเดช ศรีเอี่ยม วัน เดือน ปี เกิด 16 มกราคม 2503 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 125 หมู่ 6 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ตำแหน่งหน้าที่การงาน รับราชการครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2525 สปจ.นคราชสีมา สถานที่ทำงานปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโกกะชาย ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด สพป.บร. เขต 2 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2514 ประกาศนียบัตรประถมต้น โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก พ.ศ.2517 ประกาศนียบัตรประถมปลาย โรงเรียนวัดอัมรินทราราม พ.ศ. 2524 ประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.สูง)พลศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2531 ครุศาสตรบัณฑิตร(สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
 เอกสารไฟล์   up20110907154232.doc  [  ดาวน์โหลด ]
 เผยแพร่เมื่อ   07 ก.ย. 2554
 โดย   นายอัครเดช ศรีเอี่ยม
 IP Adress   61.19.66.217
 สถิติไฟล์   แสดงแล้ว 1866 ครั้ง  ดาวน์โหลดแล้ว 60 ครั้ง

ผู้ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ลำดับที่ชื่อ-สกุลอาชีพจากEmailเมื่อ
1นายธาตรี วัชรวรพันธ์ครูบุรีรัมย์tatree@gmail.com06 ต.ค. 2554
2จิรนันท์ คอนรัมย์ครูบุรีรัมย์noiion2511@hotmai.com14 ต.ค. 2554
3กันยา ปุยะติครูบุรีรัมย์jaratsang2009@hotmail.com15 ธ.ค. 2554
4ภูวดล บูรณ์เจริญครูสุรินทร์poovadol@hotmail.com25 ธ.ค. 2554
5ดารินนา ปานเสนครูนครปฐมdanapansen@hotmail.com21 ม.ค. 2555
6ไพฑูล ปั้นแก้วบุคคลทั่วไปนครศรีธรรมราชpankaew1@gmail.com04 ก.พ. 2555
7นายกีรติ การรัมย์ครูบุรีรัมย์dusadee55@gmail.com07 มี.ค. 2555
8นายกีรติ การรัมย์ครูบุรีรัมย์dusadee55@gmail.com07 มี.ค. 2555
9สุภาพร โสภารัตน์ผู้บริหารแพร่waew25111@hotmail.com23 เม.ย. 2555
10นายสมบูรณ์ มั่นหมายพนักงานราชการสุรินทร์changlak_c@hotmail.com25 พ.ค. 2555
11กรรณิการ์ ปฐมชาติครูอุบลราชธานีpor.paew@hotmail.com10 มิ.ย. 2555
12นายกีรติ วาณิชยพงศ์ครูพิษณุโลกkeerati_hmu@hotmail.com12 มิ.ย. 2555
13สมดี แน่นหนาครูราชบุรีmmojoplp@hotmail.com26 มิ.ย. 2555
14supachai sohayingครูบุรีรัมย์kardkekan@gmail.com11 ก.ค. 2555
15นายสมแสง เร่งเหิมพนักงานราชการบุรีรัมย์somsang2507 @hotmail.com11 ก.ค. 2555
16ปรีชา มณฑาทิพย์ครูนครราชสีมาoleoleang@windowslive.com21 ก.ค. 2555
17นายวรรณชัย งามขำครูหนองบัวลำภtuatua227@hotmail.com03 ส.ค. 2555
18วรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพครูอุทัยธานีwworalak@gmail.com12 ส.ค. 2555
19ดาราบุคคลทั่วไประยองชัยยาสมุทร27 ส.ค. 2555
20นายไสว สุขสมครูนครศรีธรรมราชsawaisuksom@hotmail.com20 ต.ค. 2555
21นายไสว สุขสมครูนครศรีธรรมราชsawaisuksom@hotmail.com20 ต.ค. 2555
22กรรณิกา ธูปหอมข้าราชการพลเรือนกาญจนบุรีpongphatrakron_k@hotmail.com24 ต.ค. 2555
23กรรณิกา ธูปหอมข้าราชการพลเรือนกาญจนบุรีpongphatrakron_k@hotmail.com24 ต.ค. 2555
24จรัสศรี หัวใจครูชลบุรีjarassrih@gmail.com17 พ.ย. 2555
25นันทนัชบุคคลทั่วไปปทุมธานีpalam_dew@hotmail.com18 พ.ย. 2555
26รัตนาภรณ์ มาคุ้มครูกำแพงเพชรnine _mam24@hotmail.co.th14 ม.ค. 2556
27รัตนาภรณ์ มาคุ้มครูกำแพงเพชรnine _mam24@hotmail.co.th14 ม.ค. 2556
28สมถวิล ขุนวงษ์ครูพระนครศรีอยุธยาJum_pim09@hotmail.com07 ก.พ. 2556
29นายณรงค์ศักดิ์ สุดสังครูสุรินทร์npe 19 epn @ gmail.com06 ก.ย. 2556
30นายสายัน โพนธาตุบุคคลทั่วไปจันทบุรีsayan34@hotmail.com06 ต.ค. 2556
31ภาวดี คงแข็งครูพัทลุงsawtwo98@gmail.com07 ต.ค. 2556
32ภาวดี คงแข็งครูพัทลุงsawtwo98@gmail.com07 ต.ค. 2556
33งามตา นราแหววครูนครปฐมืngamsports@hotmail.com08 ต.ค. 2556
34นายจรัญ เอมโคกสูงพนักงานราชการนครราชสีมาjarun_am@hotmail.com10 ต.ค. 2556
35นายสมภพ อุตสาหะครูตรังnatungnuayautsaha@hotmail.co.th07 มี.ค. 2557
36นายสมภพ อุตสาหะครูตรังnatungnuayautsaha@hotmail.co.th07 มี.ค. 2557
37เชวง ซ้อนบุญครูชลบุรีchawengsb@gmail.com06 พ.ค. 2557
38อุดมพร เปี่ยมอยู่บุคคลทั่วไปพิษณุโลกploy-tkd@hotmail.com15 พ.ค. 2557
39สัมฤทธิ์ พินิจัยผู้บริหารกำแพงเพชรsamrit087@gmail.com25 พ.ค. 2557
40อุทัยวรรณ อินต๊ะครูแม่ฮ่องสอนuthaiwanaja@gmail.com22 มิ.ย. 2557
41นายประสิทธิ์ ทองเปลวครูสุรินทร์-27 มิ.ย. 2557
42umarin moolthongnoiบุคคลทั่วไปนครปฐมumarin5555@gmail.com17 ส.ค. 2557
43นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตรครูอุบลราชธานีkeaonet@hotmail.com03 ก.ย. 2557
44นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตรครูอุบลราชธานีkeaonet@hotmail.com03 ก.ย. 2557
45นางิทักษ์ไพวัลย์ กรุงพครูสุรินทร์paiwanrb@hotmail.com06 ก.ย. 2557
46นางิทักษ์ไพวัลย์ กรุงพครูสุรินทร์paiwanrb@hotmail.com06 ก.ย. 2557
47นางวราภร ไชยของพรมครูสงขลาsa23021@gmail.com06 ต.ค. 2557
48นางวราภร ไชยของพรมครูสงขลาsa23021@gmail.com06 ต.ค. 2557
49สตรี กลิ่นหอมครูกาฬสินธุ์pn_912@hotmail.com27 ต.ค. 2557
50นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตรครูอุบลราชธานีkeaonet@hotmail.com28 ต.ค. 2557
51นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตรครูอุบลราชธานีkeaonet@hotmail.com28 ต.ค. 2557
52นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตรครูอุบลราชธานีkeaonet@hotmail.com28 ต.ค. 2557
53สายสวาท เหมือนพิมพ์ข้าราชการพลเรือนนครศรีธรรมราช่jaidee95@gmail.com09 พ.ย. 2557
54ประภาพร เอียดดำครูพัทลุง่jick_2551@hotmail.com12 พ.ย. 2557
55นายอาซือมี แมหะครูนราธิวาสasuemee@hotmail.com15 พ.ย. 2557
56ณัฐวุฒิ ชูเชิดครูสุราษฎร์ธานีnatwaut@hotmail.com19 พ.ย. 2557
57เดชดวง คนเหนือครูลำพูนken.note@hotmail.com22 พ.ย. 2557
58วราภรณ์ ค้าคล่องครูยโสธรVaraphorn_ckk@hotmail.com19 ธ.ค. 2557
59วิมลณัฐ กันทะทำครูตากlive_17@windowslive.com20 ม.ค. 2558
60สมฤาดี วรรณกลัดครูปัตตานe-nuyacha409@hotmail.com01 พ.ค. 2558

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ถนนอำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 Tel : 044-670716