หน้าหลัก ส่งเอกสาร สมัครสมาชิก Top Download สมาชิกเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

รายละเอียดเอกสาร

 ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา
 รายละเอียด   ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสายน้ำผึ้ง ศรีโนเรตน์ โรงเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีที่พิมพ์ 2553 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อเพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ ในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 อำเภอบ้านกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 แผน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลา ที่ศึกษาค้นคว้า คือ ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ใช้เวลาทดลอง 20 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะที่จัดทำขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 90.61/80.80 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 0.4773109 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้ และความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.73 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในปีการศึกษา 2552 พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ มีความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ข้อ 7 การเรียนรู้ด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด ทำให้นักเรียนเพลิดเพลิน และข้อ 8 นักเรียนชอบมากที่ได้เรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด
 เอกสารไฟล์   up20100709050532.doc  [  ดาวน์โหลด ]
 เผยแพร่เมื่อ   09 ก.ค. 2553
 โดย   นางสายน้ำผึ้ง ศรีโนเรตน์
 IP Adress   125.26.106.210
 สถิติไฟล์   แสดงแล้ว 4175 ครั้ง  ดาวน์โหลดแล้ว 229 ครั้ง

ผู้ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ลำดับที่ชื่อ-สกุลอาชีพจากEmailเมื่อ
1อิสระ ภักดีครูสมุทรสาครT_tom@hotmial.com11 ก.ย. 2553
2ปาล์มบุคคลทั่วไปเชียงรายjun_ngam1@hotmail.com12 ก.ย. 2553
3นางชรินทร์ทิพย์ ศรีสมุทรครูบุรีรัมย์scharinthip@hotmail.com18 ก.ย. 2553
4อารีย์ เสนาภักดีบุคคลทั่วไปนนทบุรีthanit_se@yahoo.co.th18 ก.ย. 2553
5patchaครูเชียงรายpatcha.ta@hotmail21 ก.ย. 2553
6อภิวัฒน์ ทองแท้ครูกาญจนบุรีpratiwat_tle@hotmail.com25 ก.ย. 2553
7สุพัชราวดี เขียนน้อยบุคคลทั่วไปสุโขทัยaomkeaw_aom@hotmail.com27 ก.ย. 2553
8สุพัชราวดี เขียนน้อยบุคคลทั่วไปสุโขทัยaomkeaw_aom@hotmail.com27 ก.ย. 2553
9แอ๋วครูบุรีรัมย์sirilux_hotmal.com27 ก.ย. 2553
10วิยาดาบุคคลทั่วไปกาญจนบุรีมาวิลาศ27 ก.ย. 2553
11niwat sukivanutบุคคลทั่วไปชัยนาทjupiter_jeab@hotmail.com29 ก.ย. 2553
12Thantip winprakhonพนักงานราชการบุรีรัมย์trantip.ann@gmail.com30 ก.ย. 2553
13เมธาดา ธนากิจบุคคลทั่วไปบุรีรัมย์immijung31@gmail.com01 ต.ค. 2553
14ภัทราวรรณ เกษรเทียนครูนครราชสีมาkecy.ppk@gmail.com02 ต.ค. 2553
15อภิชาติ บางศิริบุคคลทั่วไปนครพนมapbangsiri@sanook.com05 ต.ค. 2553
16นางประภากร มะเย็งครูสตูลlove_same15@hotmail.com13 ต.ค. 2553
17นารี ศรีทองครูอุบลราชธานีtuknaree@hotmaiul.com20 ต.ค. 2553
18สุดาครูเชียงใหม่อารี23 ต.ค. 2553
19สุดาครูเชียงใหม่อารี23 ต.ค. 2553
20กฤษณา ไชยชนะครูสุโขทัยKITSANA7330@gmail.com26 ต.ค. 2553
21วรรณา เฮ็งสวัสดิ์ครูบุรีรัมย์gt-wanna@hotmail.com27 ต.ค. 2553
22อรนิตย์ ภูเขียวครูพิษณุโลกoranit-p@hotmail.com29 ต.ค. 2553
23รัชตา อนุพงศ์บุคคลทั่วไปเพชรบุรีzakuyapinn@hotmail.com02 พ.ย. 2553
24จรูญ พูลประดิษฐ์ครูพิษณุโลกk_poolbradit@live.com04 พ.ย. 2553
25กมลวัน โพธิ์ทองครูชลบุรีkamol-wan111@hotmail.com09 พ.ย. 2553
26รสิตา ไค่นุ่นกาบุคคลทั่วไปสมุทรปราการrasital@gmail.com18 พ.ย. 2553
27ทิพวรรณ วงศ์สมวงศ์ครูนครสวรรคboomfaa@gmail.com29 พ.ย. 2553
28ทิพวรรณ วงศ์สมวงศ์ครูนครสวรรคboomfaa@gmail.com29 พ.ย. 2553
29บังอร สุขเกษมครูบุรีรัมย์sukaseam_bangon@hotmail.com03 ธ.ค. 2553
30บังอร สุขเกษมครูบุรีรัมย์sukaseam_bangon@hotmail.com03 ธ.ค. 2553
31นางวารุณี จำนงค์ถ้อยครูสระบุรีkrurunee@gmail.com05 ธ.ค. 2553
32องุ่น สากระจายผู้บริหารบุรีรัมย์angoon2009@gmail.com07 ธ.ค. 2553
33ประสิทธิ์ เหยือดล้ำครูตากbughumpuh@gmail.com08 ธ.ค. 2553
34มานพผู้บริหารพระนครศรีอยุธยาmarnop_suk@hotmail.com17 ธ.ค. 2553
35เล็ก สีดวงดีครูบุรีรัมย์january_467@hotmail.com24 ธ.ค. 2553
36กัญณัฐธ์ เดชโคบุตรครูบุรีรัมย์kanyanattoy@hotmail.com11 ม.ค. 2554
37มาลีบุคคลทั่วไปสมุทรสาครbi@hotmail.com17 ม.ค. 2554
38ทวินัน โยธิกาครูบุรีรัมย์thawinan_vi@gmail.com26 ม.ค. 2554
39สีแพ พั้วป้องครูเพชรบูรณseepae08@hotmail.com30 ม.ค. 2554
40สุพิศ ดอกดาวบุคคลทั่วไปสระบุรีyy-kkhotmail.com03 ก.พ. 2554
41ธนิษฐ์นันท์ ธนานภเกตน์ครูบุรีรัมย์siripan_hotmail.com09 ก.พ. 2554
42ศศิพิมพ์ ศรกิจครูเชียงใหม่pim_sas2499@hotmail.com19 ก.พ. 2554
43ศศิพิมพ์ ศรกิจครูเชียงใหม่pim_sas2499@hotmail.com19 ก.พ. 2554
44นายมนทิพย์ จานเขื่องครูบุรีรัมย์monthip@windowslive.com26 ก.พ. 2554
45ครูอ้อยครูสมุทรสาครorathaioo@hotmail.com26 ก.พ. 2554
46วิไลลักษณ์ เจริญธรรมดีครูสระแก้วwilai;uk_2506@hotmail.com01 มี.ค. 2554
47ขวัญฤดี พลศรีบุคคลทั่วไปสุรินทร์myrock_78@hotmail.com01 มี.ค. 2554
48นายอนุสิงห์ กลิ่นเกษรครูกำแพงเพชรanusinglanphai@hotmail.com04 มี.ค. 2554
49นลินี ชัยงามครูสระแก้วnalinee.chai@gmail.com11 มี.ค. 2554
50นลินี ชัยงามครูสระแก้วnalinee.chai@gmail.com11 มี.ค. 2554
51นลินี ชัยงามครูสระแก้วnalinee.chai@gmail.com11 มี.ค. 2554
52เฉลิมศรี กองสุขครูนครปฐมkongsuk03@thaimail.com17 มี.ค. 2554
53เนตรนภา บดีรัฐครูพิษณุโลกnatenapha_k@hotmail.com17 มี.ค. 2554
54นายไพวรรณ จันทร์โคตร์ครูพระนครศรีอยุธยาphaiwan2519@yahoo.co.th22 มี.ค. 2554
55ปราณี นราศรีครูบุรีรัมย์pranee-kob@hotmail.co.th24 มี.ค. 2554
56พรทิพา สุวรรณครูสงขลาkati2515@hotmail.com31 มี.ค. 2554
57อนงค์รัตน์ มากมีทรัพย์ครูกาญจนบุรีn.idmak@hotmail.com06 เม.ย. 2554
58โสภา ท่าดีครูกระบี่tadee@mail.com14 เม.ย. 2554
59สุดสวยครูนครสวรรคandoop4@gmail.com18 เม.ย. 2554
60ศรพิชิตครูบุรีรัมย์la_na_a@yahoo.com18 เม.ย. 2554
61อัมพร สุคำมาครูเชียงใหม่ampron02@hotmail.com20 เม.ย. 2554
62นายพยัพ สาธุพันธ์ครูสุพรรณบุรpayapsa@gmail.com15 พ.ค. 2554
63กิตติมา วันทองครูพิจิตรnongdear_2551@hotmail.com23 พ.ค. 2554
64นายสัมฤทธิ์ พินิจชัยผู้บริหารกำแพงเพชรsamrit087@gmail.com23 พ.ค. 2554
65นายพิษณุ ใจบุญครูตากpissanu33@hotmail.com28 พ.ค. 2554
66ณรงค์ครูสุรินทร์nsra@gmail.com01 มิ.ย. 2554
67ศุลีพร ทวีสัตย์ครูนครราชสีมาSureepor@hotmai.com05 มิ.ย. 2554
68นพคุณ อิ่มใจครูนครสวรรคsingkha_im@hotmail.com06 มิ.ย. 2554
69รัตนา เมืองประทับครูกาญจนบุรีrattanarat222@hotmail.com13 มิ.ย. 2554
70จักรพันธ์ จักรกริชรัตน์บุคคลทั่วไปฉะเชิงเทราgodfarther1976@hotmail.com20 มิ.ย. 2554
71pattarawanครูสุรินทร์pattarawan_t@hotmail.com20 มิ.ย. 2554
72อัมพวัน ไม้แสนดีครูสกลนครampawan1900@hotmail.com02 ก.ค. 2554
73สายันต์ ต้นทัพไทยครูร้อยเอ็ดsayan_ton@hotmail.com06 ก.ค. 2554
74ดาวิน พรดีบุคคลทั่วไปนครปฐมda@hotmail.com07 ก.ค. 2554
75นายสุริยา สุแสงบุคคลทั่วไปบุรีรัมย์suriya_aook@hotmail.com08 ก.ค. 2554
76ศศิพิมพ์ ศรกิจครูเชียงใหม่koonpaaphim@gmail.com10 ก.ค. 2554
77ณัฐริกานต์ งามสง่าครูสมุทรปราการanthegang_noi@hotmail.com11 ก.ค. 2554
78สุนทรีย์ ปะทะดีบุคคลทั่วไปนครพนมsoontaree_2010@hotmail.com12 ก.ค. 2554
79จริยา ทองปลิวครูพิษณุโลกchariya_cheetah@hotmail.com15 ก.ค. 2554
80นางอรยุดา สาธเลศครูหนองคายonyuda529@gmail.com15 ก.ค. 2554
81ดวงเนตร หอมตาครูหนองคายmamee_hom@hotmail.com22 ก.ค. 2554
82นางอรวรรณ ชัยชนะทรัพย์ครูอุดรธานีorawanapple@hotmail.com27 ก.ค. 2554
83นางทับทิม สาอุดบุคคลทั่วไปอุดรธานี-04 ส.ค. 2554
84รจเรจ ดอยสูงบุคคลทั่วไปเชียงใหม่myfriend_pucca@hotmail.com19 ส.ค. 2554
85ดาวเรือง จันทะพันธ์ครูศรีษะเกษdownruang0@gmail.com19 ส.ค. 2554
86ดาวเรือง จันทะพันธ์ครูศรีษะเกษdownruang0@gmail.com19 ส.ค. 2554
87วรรณา เสนีย์วงศ์ครูชลบุรีfon_num@live.com20 ส.ค. 2554
88สุรีรัตน์ เดชคงคาครูฉะเชิงเทราtonhom_23@hotmail.com21 ส.ค. 2554
89ทิพวรรณ วงศ์สมวงศ์ครูนครสวรรคboomfaa@gmail.com02 ก.ย. 2554
90ทิพวรรณ วงศ์สมวงศ์ครูนครสวรรคboomfaa@gmail.com02 ก.ย. 2554
91wannapa thanomwongครูกาญจนบุรีwannapa_cathotmail.com04 ก.ย. 2554
92ผู้ชอบ งานวิชาการบุคคลทั่วไปบุรีรัมย์somporn_kra@hotmail.com07 ก.ย. 2554
93นภาวัลย์ ซิ่วนัสครูลพบุรีnpw080@hotmail.com12 ก.ย. 2554
94นายพีระวุฑฒ์ ยงมณีครูสมุทรสาครpearawut-yy@hotmail.com17 ก.ย. 2554
95สถาพร นาสารีย์ครูบุรีรัมย์khaowthip@hotmail.co.th22 ก.ย. 2554
96วันวิสา กุลศิริพนักงานราชการสุราษฎร์ธานีkondeedee111@hotmail.com30 ก.ย. 2554
97ชวัลกร วิทยพานิชครูอุบลราชธานีChawankorn_w@hotmail.com27 พ.ย. 2554
98ศิรินุทร์ โสภาบุตรครูศรีษะเกษsirinuch_so@hotmail.com24 ธ.ค. 2554
99ศิรินุทร์ โสภาบุตรครูศรีษะเกษsirinuch_so@hotmail.com24 ธ.ค. 2554
100นางจุฬารัตน์ พวงจันทร์ครูนครสวรรคjeans_pat@hotmail.com09 ม.ค. 2555
101นางดารณี ฤทธิธรรมครูสกลนครrattana2509@hotmail.co.th26 ม.ค. 2555
102ปนัดดา ทิพย์สุขผู้บริหารนครนายกdsaithon@hotmail.com25 ก.พ. 2555
103สุวรรณา บุญเวียงครูชัยภูมิsernty_2367@hotmail.com26 ก.พ. 2555
104นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์ครูนครสวรรคchonkdee99@hotmail.com04 มี.ค. 2555
105วันทนี การงานครูสระบุรีwantanee_bpks@hotmail.co.th07 มี.ค. 2555
106อ้อยใจ บุญหล้าพนักงานราชการแพร่oijai58@gmail.com28 มี.ค. 2555
107สุชาดา อุทธโยธาครูเชียงรายKrutusuchada@hotmail.com02 เม.ย. 2555
108นริศาครูนครสวรรคwatprom_achool@hotmail.com13 เม.ย. 2555
109ธนาพร เชื้อนนท์ครูสกลนครkroobanakat@gmail.com29 เม.ย. 2555
110สายทอง วงศ์วัฒนานุกุลครูแพร่maew28@hotmail.co.th03 พ.ค. 2555
111นางมะลิ กันหาครูเพชรบูรณkrumali2010@hotmail.com10 พ.ค. 2555
112นางมะลิ กันหาครูเพชรบูรณkrumali2010@hotmail.com10 พ.ค. 2555
113นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณครูบุรีรัมย์pu_wanviw@hotmail.co.th14 พ.ค. 2555
114นฤมล จินาพันธ์บุปผาครูอุบลราชธานีruk-ujang@hotmail.com26 พ.ค. 2555
115นางพงษ์ศิริ รักการศิลป์ครูพิษณุโลกS_Rukkarnsin@hotmail.com28 พ.ค. 2555
116ศริณพร คล้ายทวนครูสมุทรปราการsupr113@hotmail.com30 พ.ค. 2555
117รัชนี ดีพร้อมครูศรีษะเกษrcn_tuuta@hotmail.com04 มิ.ย. 2555
118อุมาวดี ยลวงศ์ครูบุรีรัมย์ีu.maw@hotmail.com17 มิ.ย. 2555
119ธมลวรรณ ทองหยูครูระนองperhave_lovelove@hotmail.com19 มิ.ย. 2555
120ปรารถนา เปลี่ยนศรีบุคคลทั่วไปกระบี่pk_love _kow@hotmail.com06 ส.ค. 2555
121ปรารถนา เปลี่ยนศรีบุคคลทั่วไปกระบี่pk_love _kow@hotmail.com06 ส.ค. 2555
122นายมนเทียน ดีดีครูอุบลราชธานีThaitawat_boy@hotmail.com26 ธ.ค. 2555
123นายมนเทียน ดีดีครูอุบลราชธานีThaitawat_boy@hotmail.com26 ธ.ค. 2555
124นางเนตรนภา เทสมุทรครูเชียงรายืn_teasamut@hotmail.com27 ธ.ค. 2555
125นางปิติยา พุฒิมานรดีกุลครูนครปฐมbum7194@hotmail.com14 ม.ค. 2556
126กิตติศักดิ์ สังข์เงินบุคคลทั่วไปสมุทรปราการnew-guitar@hotmail.com20 ม.ค. 2556
127สมภาร ใสสอาดครูขอนแก่น-02 ก.พ. 2556
128อโนชา ทนกล้าครูกาญจนบุรีanochapnn@hotmail.com17 ก.พ. 2556
129นางปิติยา พุฒิมานรดีกุลครูนครปฐมbum7194@hotmail.com22 ก.พ. 2556
130ชมัยพร อำลอยครูนครศรีธรรมราชis_2504@hotmail.com11 มี.ค. 2556
131ทานตะวัน ล้วนดีบุคคลทั่วไปร้อยเอ็ดtantawan_usadong@hotmail.com16 มี.ค. 2556
132จีรภา นามแก่นท้าวครูกาฬสินธุ์jerapa02@gmail.com20 เม.ย. 2556
133บังอร ประกอบสุขครูมุกดาหารkrooon 2010 @hotmail.09 พ.ค. 2556
134ปณิฌา เหมวรรธนบูรณ์ครูลำปางaukky@hotmail.com21 ส.ค. 2556
135ปณิฌา เหมวรรธนบูรณ์ครูลำปางaukky@hotmail.com21 ส.ค. 2556
136นางสาวกระแส เทียนภู๋ครูประจวบคีรีขันธ์teanpoootto@hotmail.com29 ส.ค. 2556
137นางสาวเบญจมาศ มาประเสริฐครูชัยภูมิjaoo203@hotmail.com29 ส.ค. 2556
138อนันตยา เพลียสำบ้อครูตากoumanddew@hotmail.co.th31 ส.ค. 2556
139พ ัลลภา เอี๋ยวสกุลครูพังงาPunlapa@windowslive.com01 ก.ย. 2556
140พ ัลลภา เอี๋ยวสกุลครูพังงาPunlapa@windowslive.com01 ก.ย. 2556
141ยุทธจักรบุคคลทั่วไปกาฬสินธุ์yuthajak_a@hotmail.com08 ก.ย. 2556
142นายเรวัต ประพันธ์ครูบุรีรัมย์ravatprapan_26@hotmail.com09 ก.ย. 2556
143พจนีย์ บุญสว่างครูพิจิตรsingprom2520@hotmail.com17 ก.ย. 2556
144พจนีย์ บุญสว่างครูพิจิตรsingprom2520@hotmail.com17 ก.ย. 2556
145นริศรา ศริวงศ์บุคคลทั่วไปนครพนมrisy-risy@hotmail.com25 ก.ย. 2556
146นางสาวนุชจรินทร์ ทองมูลครูเชียงใหม่n_ning_notha@hotmail.com01 ต.ค. 2556
147ภรณ์ณัฐภัคร์ มูลคมครูปทุมธานีarisara_ple@hotmail.co.th15 ต.ค. 2556
148ศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุลครูบุรีรัมย์-19 ต.ค. 2556
149ศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุลครูบุรีรัมย์-19 ต.ค. 2556
150กมลวรรณ นาจุ้ยบุคคลทั่วไปพิษณุโลกKropoy@hotmail.com26 ต.ค. 2556
151กมลวรรณ นาจุ้ยบุคคลทั่วไปพิษณุโลกKropoy@hotmail.com26 ต.ค. 2556
152กมลวรรณ นาจุ้ยบุคคลทั่วไปพิษณุโลกKropoy@hotmail.com26 ต.ค. 2556
153สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ผู้บริหารมหาสารคามsutum-t@holmail.com27 ต.ค. 2556
154สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ผู้บริหารมหาสารคามsutum-t@holmail.com27 ต.ค. 2556
155สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ผู้บริหารมหาสารคามsutum-t@holmail.com27 ต.ค. 2556
156ชนัดดา ธนตรีโรจน์ครูนนทบุรีchanadda.hana@windowslive.com27 ต.ค. 2556
157กมลวรรณบุคคลทั่วไปพิษณุโลกkropoy@hotmail.com31 ต.ค. 2556
158สุดารัตนื สามุงคุณครูอุดรธานีkru_sudarat@hotmail.co.th01 พ.ย. 2556
159กาญจนาครูสุรินทร์kamae-saren@hotmail.com08 พ.ย. 2556
160นายอัครา ฉิมมุจฉาครูเพชรบูรณtonrak333@hotmail.com01 ม.ค. 2557
161นายอัครา ฉิมมุจฉาครูเพชรบูรณtonrak333@hotmail.com01 ม.ค. 2557
162นายอัครา ฉิมมุจฉาครูเพชรบูรณtonrak333@hotmail.com01 ม.ค. 2557
163นายสีมฤทธิ์ พินิจชัยผู้บริหารกำแพงเพชรsamrit087@gmail.com03 ม.ค. 2557
164นายสีมฤทธิ์ พินิจชัยผู้บริหารกำแพงเพชรsamrit087@gmail.com03 ม.ค. 2557
165รัชดาภรณ์ โยธามาศบุคคลทั่วไปมหาสารคามBaimon_Yothamart@hotmail.com13 ม.ค. 2557
166จุติมาพร อุ่นจิตต์ครูบุรีรัมย์juti_ma@hotmail14 ม.ค. 2557
167สุรีพร โสวรรณีครูอุบลราชธานีssuree8@gmail.com20 ม.ค. 2557
168นางสาวสุรีย์วรรณ สาแล๊ะบุคคลทั่วไปนราธิวาสwan-k-man@hotmail.com25 ม.ค. 2557
169ปรียา รุ่งเรืองครูพังงาjaroenkit_dam@hotmail.com05 ก.พ. 2557
170นางสาวปริญดา ใจสุวรรณ์ครูสมุทรสาครamprarinda7@gmail.com11 ก.พ. 2557
171กุลวดี จินดากุลครูพิษณุโลกkroo_kul@yahoo.co.th26 มี.ค. 2557
172ชูจิตรครูตากchujit25052hotmail.co.th26 มี.ค. 2557
173มิกา มิมิครูนราธิวาสmiga.j@hotmail.com31 มี.ค. 2557
174นางวารุณี บุตรัตนศิรินทร์ครูบุรีรัมย์noy_suk@hotmail.com01 เม.ย. 2557
175สุดา อัสมะแอครูนราธิวาส sudaasma@ hotmail.com10 เม.ย. 2557
176nuntaครูสงขลาkimnunta@hotmail,com19 เม.ย. 2557
177นูนาบุคคลทั่วไปยะลา-20 เม.ย. 2557
178นายประหยัด ศรีคงครูนครศรีธรรมราชprayud-srikong@hotmail.co.th04 พ.ค. 2557
179นาตยา แย้มโสภณบุคคลทั่วไปเชียงรายnastaya@hotmail.com02 มิ.ย. 2557
180วรัญญาบุคคลทั่วไปเชียงใหม่-08 มิ.ย. 2557
181ปาณิศา ช่วงประยูรครูพระนครศรีอยุธยาpanisa.mod@gmail.com16 มิ.ย. 2557
182กมลวรรณ สัมฤทธิกุลครูราชบุรีืีnu.kamonwan@gmail.com22 มิ.ย. 2557
183พยอม ขันตีครูอุดรธานีpayom_21@hotmail.com24 มิ.ย. 2557
184พยอม ขันตีครูอุดรธานีpayom_21@hotmail.com24 มิ.ย. 2557
185กนกกรบุคคลทั่วไปบุรีรัมย์ganok_gon08 ก.ค. 2557
186คมเพชร ช่วยพิมายครูบุรีรัมย์koymohi2532@hotmail.com23 ก.ค. 2557
187นางมยุรี ลูกปัดครูนครสวรรคmayuree_l00k12@hotmail.com01 ส.ค. 2557
188สุกรีครูปัตตานsknb_193@hotmail.com03 ส.ค. 2557
189กรรณิการ์ รวิกานนท์ครูสุโขทัยkannikar20112527@hotmail.co.th27 ส.ค. 2557
190เจน ชองรัมย์ครูบุรีรัมย์aoi_jane 2507@hotmial28 ส.ค. 2557
191เจน ชองรัมย์ครูบุรีรัมย์aoi_jane 2507@hotmial28 ส.ค. 2557
192จีรวรรณ มั่นพัฒนาการครูตากg-na211@hotmail.com15 ก.ย. 2557
193สัริยงบุคคลทั่วไปเลยpig032630@gmail.com21 ต.ค. 2557
194สัริยงบุคคลทั่วไปเลยpig032630@gmail.com21 ต.ค. 2557
195แต้มบุคคลทั่วไปเชียงรายtam-ac@hotmail.com29 ต.ค. 2557
196สมจิตร บัวแก้วครูศรีษะเกษsb29112521@gmail.com04 พ.ย. 2557
197นางศิริขวัญ ศรีไชยครูยะลา086286021107 พ.ย. 2557
198ศุลีพร ทวีสัตย์ครูนครราชสีมาSuleeporn@hotmail.com13 พ.ย. 2557
199วีรยา ทองเกลี้ยงครูชลบุรีpukluk555@hotmail.com14 พ.ย. 2557
200คมเพชร ช่วยพิมายครูบุรีรัมย์koymohi2532@hotmail.com19 พ.ย. 2557
201ปัทมา สัตยพงศ์ครูปัตตานpattama5225@hotmail.com20 พ.ย. 2557
202นางมยุรี ลูกปัดครูนครสวรรคmayuerr-lp@outlook.com21 พ.ย. 2557
203นายณัฐพล อุตะมะบุคคลทั่วไปศรีษะเกษtonganddaun@gmail.com24 พ.ย. 2557
204วัลยา แก้วคำครูพะเยาongong@gmail.com25 พ.ย. 2557
205นริศรา แสงหน่อครูเชียงรายnarissara494@gmail.com25 พ.ย. 2557
206สุชานุชครู---------------- จังหวัด ----------------sachanuch2@hotmail.com26 พ.ย. 2557
207นางอัญชลี นิลสนธิครูตากunxhalee32@hotmail.com27 พ.ย. 2557
208ยุภาวดี กิ่งแก้วครูสุราษฎร์ธานีthaneerat123@hotmail.co.th11 ธ.ค. 2557
209ศิรินันท์ คำลือครูลำพูนSirinan21102518@hotmail.co.th16 ธ.ค. 2557
210วราภภรณ์ ใจเด็ดบุคคลทั่วไปพะเยาkamon_2523@hotmail.com18 ธ.ค. 2557
211ยุภาวดี เพชรอยู่บุคคลทั่วไปขอนแก่นbs5381124025@gmail.com27 ธ.ค. 2557
212รัตนา ทองสุขบุคคลทั่วไปสงขลาruttanathongsook@gmail.com08 ม.ค. 2558
213teeraponครูเชียงใหม่endureaa@hotmail.com19 ม.ค. 2558
214teeraponครูเชียงใหม่endureaa@hotmail.com19 ม.ค. 2558
215teeraponครูเชียงใหม่endureaa@hotmail.com19 ม.ค. 2558
216วารินทร์ เสมาล้อมผู้บริหารปราจีนบุรีwarinmam42@gmail.com25 ม.ค. 2558
217วารินทร์ เสมาล้อมผู้บริหารปราจีนบุรีwarinmam42@gmail.com25 ม.ค. 2558
218วารินทร์ เสมาล้อมผู้บริหารปราจีนบุรีwarinmam42@gmail.com25 ม.ค. 2558
219นางสาวแพรวพรรณ โวงประโคนครูบุรีรัมย์wongprakhon22@hotmail.com10 ก.พ. 2558
220ซูไลดา ตะเย๊าะครูยะลาsuda_tayoh@hotmail.com21 ก.พ. 2558
221ครูเอครูชลบุรีa_care55@hotmail.com23 ก.พ. 2558
222ครูเอครูชลบุรีa_care55@hotmail.com23 ก.พ. 2558
223สุชาดา บุญประสิทธิ์ครูชัยนาทwongmetta_12@hotmail.com26 ก.พ. 2558
224ปรเมศวร์ มะเสนาบุคคลทั่วไปบุรีรัมย์porramatmasena@hotmail.com16 มี.ค. 2558
225นางผ่องศรี เขียวขำครูชุมพรsawpongk@gmail.com03 พ.ค. 2558
226Thanasit Ngarmsaardบุคคลทั่วไปพัทลุงThanasit1963.ng@gmail.com09 มิ.ย. 2558
227Thanasit Ngarmsaardบุคคลทั่วไปพัทลุงThanasit1963.ng@gmail.com09 มิ.ย. 2558

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ถนนอำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 Tel : 044-670716