หน้าหลัก ส่งเอกสาร สมัครสมาชิก Top Download สมาชิกเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

รายละเอียดเอกสาร

 ชื่อเรื่อง   รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำยากที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
 รายละเอียด   หัวข้อศึกษา รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำยาก ที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ชื่อผู้ศึกษา นางนลินี ปิ่นอนุกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านถนน อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การอ่าน และ การเขียน สะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ การอ่าน และ เขียน สะกดคำยากที่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถนน อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน นักเรียน ๑๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก ที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๕ ชุด และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำยากที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ชนิดเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ ๐.๓๔ ถึง ๐.๘๑ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๗๙ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า E/๑ E/๒ และ t – test Dependent ผลการศึกษาพบว่า ๑.ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำยาก ตรงตามมารตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพ ๘๖.๔๖ / ๙๖.๔๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ ๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งได้รับการฝึกโดยใช้ชุดฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๓.ชุดฝึกทักษะ การอ่าน และ การเขียนสะกดคำยากที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ ๐.๗๓๖๘ หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ๐.๗๓๖๘ หรือคิดเป็นค่าร้อยละ ๗๓.๖๘
 เอกสารไฟล์   up20100304172416.doc  [  ดาวน์โหลด ]
 เผยแพร่เมื่อ   04 มี.ค. 2553
 โดย   นางนลินี ปิ่นอนุกูล
 IP Adress   202.143.147.243
 สถิติไฟล์   แสดงแล้ว 2257 ครั้ง  ดาวน์โหลดแล้ว 103 ครั้ง

ผู้ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ลำดับที่ชื่อ-สกุลอาชีพจากEmailเมื่อ
1aพนักงานราชการกาญจนบุรีb09 มี.ค. 2553
2ไกรวิทย์ รุ่งเรืองครูเชียงใหม่Krai_Non@hotmail.com10 มี.ค. 2553
3ไกรวิทย์ รุ่งเรืองครูเชียงใหม่Krai_Non@hotmail.com10 มี.ค. 2553
4เมธี ใจศรีครูเชียงใหม่funmuang@hotmail.com11 มี.ค. 2553
5นางสาวอนงค์ลักษณ์ ปรือปรังครูศรีษะเกษ-18 มี.ค. 2553
6อมรรัตน์ การะเวกข้าราชการพลเรือนนครราชสีมาnitty_septy@hotmail.com19 มี.ค. 2553
7อนงค์ ชูชื่นครูลพบุรีanong @hotmail.com03 เม.ย. 2553
8ประยุทธครูบุรีรัมย์n_prayut@yahoo.com05 เม.ย. 2553
9ประยุทธครูบุรีรัมย์n_prayut@yahoo.com05 เม.ย. 2553
10วันดี มีสุขครูสระแก้วviparat0@gmail.com07 เม.ย. 2553
11อนงค์ ชูชื่นครูลพบุรีanong 01 @ hotmail.com10 เม.ย. 2553
12อนงค์ ชูชื่นครูลพบุรีanong 01 @ hotmail.com10 เม.ย. 2553
13tผู้บริหารกาญจนบุรีttt@hotmail.com22 เม.ย. 2553
14ตวงทรัพย์ ศรีสุวอครูบุรีรัมย์film_rope@hotmail.com30 เม.ย. 2553
15ตวงทรัพย์ ศรีสุวอครูบุรีรัมย์film_rope@hotmail.com30 เม.ย. 2553
16สิริพร มาพบครูบุรีรัมย์Dongyai@ymail.com06 พ.ค. 2553
17มณีรัตน์ สุขอุ้มครูสุรินทร์maneeratsuk@hotmail.com26 พ.ค. 2553
18ศศิณัฏฐ์ จันทร์เสือครูลพบุรีpatik47@hotmail.com01 มิ.ย. 2553
19suthathaบุคคลทั่วไปสุพรรณบุรsuthatta55@gmail.com04 มิ.ย. 2553
20ภัค สุขชัยสงค์ครูสมุทรปราการpak-44@hotmail.com14 ก.ค. 2553
21สมพิศ ลาภภักดีครูพระนครศรีอยุธยาsompit_kem@hotmail.com28 ก.ค. 2553
22ศิริวรรณ ธรรมากรบุคคลทั่วไปเชียงใหม่t2_t1@hotmail.com17 ส.ค. 2553
23ฤทธิรุทร ไกรวงศาบุคคลทั่วไปมหาสารคามrittirut001@hotmail.com09 ก.ย. 2553
24patchaครูเชียงรายpatcha.ta@hotmail21 ก.ย. 2553
25จรูญ พูลประดิษฐ์ครูพิษณุโลกk_poolbradit@live.com04 พ.ย. 2553
26กมลวัน โพธิ์ทองครูชลบุรีkamol-wan111@hotmail.com09 พ.ย. 2553
27เล็ก สีดวงดีครูบุรีรัมย์january_467@hotmail.com24 ธ.ค. 2553
28พีระพงศ์ สะเดิดดุ้งบุคคลทั่วไปบุรีรัมย์peesaderd2515@hotmail.com29 ม.ค. 2554
29ศศิพิมพ์ ศรกิจครูเชียงใหม่pim_sas2499@hotmail.com19 ก.พ. 2554
30ศศิพิมพ์ ศรกิจครูเชียงใหม่pim_sas2499@hotmail.com19 ก.พ. 2554
31สุนทรี สมเสถียรพลครูสมุทรปราการk_suntree@hotmail.com03 มิ.ย. 2554
32กุลรัศมิ์ พงษ์พิทักษ์บุคคลทั่วไปเชียงใหม่atae-@hotmail.com18 มิ.ย. 2554
33อัมพวัน ไม้แสนดีครูสกลนครampawan1900@hotmail.com02 ก.ค. 2554
34สายันต์ ต้นทัพไทยครูร้อยเอ็ดsayan_ton@hotmail.com06 ก.ค. 2554
35ดาวิน พรดีบุคคลทั่วไปนครปฐมda@hotmail.com07 ก.ค. 2554
36ศศิพิมพ์ ศรกิจครูเชียงใหม่koonpaaphim@gmail.com10 ก.ค. 2554
37นางสุมาลี เพิ่มรักษ์ครูเพชรบูรณsu-lee123@hotmail.com27 ก.ค. 2554
38ไม่ประสงค์ออกนามครูชลบุรี...........................02 ส.ค. 2554
39นาริน บุญมีครูนนทบุรีninglek_555@hotmail.com11 ส.ค. 2554
40Jaruwanครูบุรีรัมย์jaru_indara@hotmail.com03 ต.ค. 2554
41ธนาพร อินเทพครูเชียงใหม่thana_thoy@hotmail.com15 ต.ค. 2554
42ธนาพร อินเทพครูเชียงใหม่thana_thoy@hotmail.com15 ต.ค. 2554
43สุวรรณา บุญเวียงครูชัยภูมิsernty_2367@hotmail.com26 ก.พ. 2555
44นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่าผู้บริหารชัยภูมิkanya5331@hotmail.com17 เม.ย. 2555
45ธนาพร เชื้อนนท์ครูสกลนครkroobanakat@gmail.com29 เม.ย. 2555
46จุฬครูยโสธรjula_sumrong@hotmail.com02 พ.ค. 2555
47เบญจวรรณ พวงมณีครูพระนครศรีอยุธยาbenjawan2501@hotmail.com03 มิ.ย. 2555
48ศิริกัญญา สารสวัสดิ์บุคคลทั่วไปกำแพงเพชรsirikanya-hotmail.com22 ก.ค. 2555
49ศิริกัญญา สารสวัสดิ์บุคคลทั่วไปกำแพงเพชรsirikanya-hotmail.com22 ก.ค. 2555
50อโนชา ทนกล้าครูกาญจนบุรีanochapnn@hotmail.com09 ธ.ค. 2555
51สุนิตตา เอ็มประโคนครูบุรีรัมย์sunitta_2555@hotmail.com26 ธ.ค. 2555
52นางพเยาว์ ลีลาครูพิษณุโลกkruke190@gmail.com12 ม.ค. 2556
53นางพเยาว์ ลีลาครูพิษณุโลกkruke190@gmail.com12 ม.ค. 2556
54กุลิสรา กระแสร์บุคคลทั่วไปขอนแก่นamconan_18@hotmail.com14 ก.พ. 2556
55อโนชา ทนกล้าครูกาญจนบุรีanochapnn@hotmail.com17 ก.พ. 2556
56นางปิติยา พุฒิมานรดีกุลครูนครปฐมbum7194@hotmail.com22 ก.พ. 2556
57ชมัยพร อำลอยครูนครศรีธรรมราชis_2504@hotmail.com11 มี.ค. 2556
58อนันตยา เพลียสำบ้อครูตากoumanddew@hotmail.co.th31 ส.ค. 2556
59พ ัลลภา เอี๋ยวสกุลครูพังงาPunlapa@windowslive.com01 ก.ย. 2556
60ทัศนีย์ ตระกูลรุ่งอำไพบุคคลทั่วไปเชียงใหม่๋๋Jan.720@hotmail.com10 ก.ย. 2556
61ปาริชาติ ชาวไร่บุคคลทั่วไปเชียงใหม่-11 ก.ย. 2556
62พจนีย์ บุญสว่างครูพิจิตรsingprom2520@hotmail.com17 ก.ย. 2556
63นางสาวนุชจรินทร์ ทองมูลครูเชียงใหม่n_ning_notha@hotmail.com01 ต.ค. 2556
64ภรณ์ณัฐภัคร์ มูลคมครูปทุมธานีarisara_ple@hotmail.co.th15 ต.ค. 2556
65ภรณ์ณัฐภัคร์ มูลคมครูปทุมธานีarisara_ple@hotmail.co.th15 ต.ค. 2556
66กมลวรรณ นาจุ้ยบุคคลทั่วไปพิษณุโลกKropoy@hotmail.com26 ต.ค. 2556
67สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ผู้บริหารมหาสารคามsutum-t@holmail.com27 ต.ค. 2556
68ชนัดดา ธนตรีโรจน์ครูนนทบุรีchanadda.hana@windowslive.com27 ต.ค. 2556
69กมลวรรณบุคคลทั่วไปพิษณุโลกkropoy@hotmail.com31 ต.ค. 2556
70นางอรุณี จิตตวุฒิครูขอนแก่นarunee_2498@hotmail.com01 พ.ย. 2556
71กาญจนาครูสุรินทร์kamae-saren@hotmail.com08 พ.ย. 2556
72นางเกสรา ผลแม่นครูสุรินทร์-28 พ.ย. 2556
73ขวัญเรือน เปาป่าครูน่านtbk_29@hotmail.co.th16 ธ.ค. 2556
74รัชดาภรณ์ โยธามาศบุคคลทั่วไปมหาสารคามBaimon_Yothamart@hotmail.com13 ม.ค. 2557
75รัชดาภรณ์ โยธามาศบุคคลทั่วไปมหาสารคามBaimon_Yothamart@hotmail.com13 ม.ค. 2557
76รัชดาภรณ์ โยธามาศบุคคลทั่วไปมหาสารคามBaimon_Yothamart@hotmail.com13 ม.ค. 2557
77สารีปะห์ อุสมานข้าราชการพลเรือนนราธิวาสsharipah@thaimail.com01 ก.พ. 2557
78นางสาวปริญดา ใจสุวรรณ์ครูสมุทรสาครamprarinda7@gmail.com11 ก.พ. 2557
79์์Natty woznackบุคคลทั่วไปตราดwoznack@gmail.com11 มี.ค. 2557
80ชูจิตรครูตากchujit25052hotmail.co.th26 มี.ค. 2557
81นายประหยัด ศรีคงครูนครศรีธรรมราชprayud-srikong@hotmail.co.th04 พ.ค. 2557
82นางอรชุลี สัณหจันทร์ครูชัยภูมิonchulee_bum@hotmail.com17 พ.ค. 2557
83นันทิดา อำไพวรรณบุคคลทั่วไปกาญจนบุรีnuntida@gmail.com02 มิ.ย. 2557
84นันทิดา อำไพวรรณบุคคลทั่วไปกาญจนบุรีnuntida@gmail.com02 มิ.ย. 2557
85วรัญญาบุคคลทั่วไปเชียงใหม่-08 มิ.ย. 2557
86พยอม ขันตีครูอุดรธานีpayom_21@hotmail.com24 มิ.ย. 2557
87พยอม ขันตีครูอุดรธานีpayom_21@hotmail.com24 มิ.ย. 2557
88นพวรรณ อัตราชครูอุบลราชธานีNoppawan23@hotmail.com27 ส.ค. 2557
89นพวรรณ อัตราชครูอุบลราชธานีNoppawan23@hotmail.com27 ส.ค. 2557
90นพวรรณ อัตราชครูอุบลราชธานีNoppawan23@hotmail.com27 ส.ค. 2557
91กรรณิการ์ รวิกานนท์ครูสุโขทัยkannikar20112527@hotmail.co.th27 ส.ค. 2557
92เจน ชองรัมย์ครูบุรีรัมย์aoi_jane 2507@hotmial28 ส.ค. 2557
93กฤษณะ พ่วงรักษาครูลำปางkrisaugst@hotmail.com20 ก.ย. 2557
94ขนิษฐา สามทองครูอ่างทองnat_khanitta@hotmail.co.th22 ก.ย. 2557
95สมจิตร บัวแก้วครูศรีษะเกษsb29112521@gmail.com04 พ.ย. 2557
96นายอาซือมี แมหะครูนราธิวาสasuemee@hotmail.com15 พ.ย. 2557
97เดชดวง คนเหนือครูลำพูนken.note@hotmail.com22 พ.ย. 2557
98วชิราภรณ์ครู---------------- จังหวัด ----------------sasithron_024@hotmail.com08 ธ.ค. 2557
99ศิรินันท์ คำลือครูลำพูนSirinan21102518@hotmail.co.th16 ธ.ค. 2557
100จิราวรรณบุคคลทั่วไปปัตตานkiktung_teng@hotmail.com15 ก.พ. 2558
101นางอาภากรณ์ อาจปักษาครูกาญจนบุรีae941300@gmail.com28 ก.พ. 2558
102นันทกา นันท์กระจ่างครูบุรีรัมย์ืnantaka1212@gmail.com25 เม.ย. 2558
103นางผ่องศรี เขียวขำครูชุมพรsawpongk@gmail.com03 พ.ค. 2558

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ถนนอำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 Tel : 044-670716